Kancelaria Radców Prawnych Kielce - Delipacy & Cedro-Łosak

Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Autor: kancelaria@kdcl.pl

Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od gminy. Niejednokrotnie osoby budujące domy jednorodzinne muszą na własny koszt zbudować od podstaw całe ciągi sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Dzieje się tak w sytuacji, gdy sieć gminna bądź miejskiego zakładu wodociągów jest słabo rozwinięta. Czy w sytuacji wybudowania wodociągu (sieci wodociągowej) bądź kanalizacji wraz z przyłączami można dochodzić od gminy zwrotu kosztów ich budowy?

Obowiązek zapewnienie budowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Art.  15.  [Budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączanie do sieci]

 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1.
 2. Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
 3. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a urządzenia pomiarowego – odbiorca usług.
 4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie, o którym mowa w art. 19, oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.

Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne

Osoby które poniosły koszty budowy w/w urządzeń mogą dochodzić od gminy zwrotu tychże kosztów. Przy czym możliwość ta nie dotyczy kosztów poniesionych w związku z budową przyłączy.

Problem polega na interpretacji pojęcia „przyłącze”. W dniu 22 czerwca 2017 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w składzie 7 sędziów (sygn. III SZP 2/16), w której to uchwale stwierdzono, że:

 1. Przyłączem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej.
 2. Przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości.

Podstawa prawna dochodzenia roszczenia

Art.  31.  [Odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych z własnych środków]

 1. Osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne. mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie.
 2. Przekazywane urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w odrębnych przepisach.
 3. Należność za przekazane urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne może być rozłożona na raty lub uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Podstawą dochodzenia roszczeń mogą być też przepisy Kodeksu cywilnego.

Art.  49.  [Urządzenia przesyłowe]

 • 1. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.
 • 2. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1 i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem. chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.

Co jeśli gmina nie chce przejąć na własność urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od gminy.

W razie odmowy realizacji żądania przez gminę lub przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uprawnionemu przysługują odpowiednie roszczenia. Praktyka sądowa jest rozbieżna pod tym względem. Spotyka się rozstrzygnięcia, gdzie sądy uwzględniają roszczenia o zapłatę (zwrot kosztów budowy). Ale są również rozstrzygnięcia, gdzie sądy uwzględniają roszczenia o zawarcie umowy o odpłatne przekazanie wybudowanych urządzeń gminie i przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Należy również pamiętać, że zgodnie z orzecznictwem odmowa realizacji żądania może być uzasadniona, gdy urządzenia nie odpowiadają warunkom technicznym.

Niekorzystna umowa z gminą przekazująca urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne

Stwierdzić należy, że przekazując wybudowane urządzenia wodociągowe za nierealną kwotę jesteśmy w stanie podważyć takie zapisy umowne. Czynności prawne będące przejawem nadużywania pozycji dominującej są w całości lub w odpowiedniej części nieważne.

Dlatego w takich sytuacjach należy skontaktować się z Naszą Kancelarią w celu zweryfikowania możliwości dochodzenia roszczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?
Skontaktuj się z nami.