ZASIEDZENIE RADCA PRAWNY KIELCE

Jedną z głównych specjalizacji naszej Kancelarii są sprawy o zasiedzenie nieruchomości Kielce, ruchomości i służebności. Sprawy o zasiedzenie związane są co do zasady z obszernym postępowaniem dowodowym, do którego należy się rzetelnie przygotować. Dlatego też warto skorzystać z pomocy adwokata posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tej materii.

Zakres usług naszej Kancelarii w przedmiocie zasiedzenia obejmuje m.in.:

  • dokładną analizę stanu prawnego nieruchomości i ocenę szans na dokonanie zasiedzenia,
  • pomoc w przygotowaniu materiału dowodowego dotyczącego zasiedzenia,
  • sporządzenie wniosku o zasiedzenie,
  • reprezentowanie Klienta na wszystkich etapach postępowania o zasiedzenie, udział w rozprawach, sporządzanie pism procesowych,
  • obrona przed zasiedzeniem.

Zasiedzieć można tylko taką rzecz, która może być odrębnym przedmiotem własności. Przez zasiedzenie można nabyć własność nieruchomości tj. grunt, budynek, lokal. Możliwe jest również nabycie w drodze zasiedzenia służebności lub użytkowania wieczystego.
Nabycie przez zasiedzenie daje posiadaczowi, możliwość nabycia własności.
By nabyć własność nieruchomości w drodze zasiedzenia musi wystąpić posiadanie samoistne a także odpowiedni upływ czasu tj. 30 lat w złej wierze, 20 lat w dobrej wierze.

Zasiedzenie a posiadanie samoistne

Posiadanie samoistne występuje gdy posiadacz włada rzeczą jak właściciel co oznacza, że wykonuje on posiadanie tak jakby rzecz była jego własnością. Z posiadaniem samoistnym mamy do czynienia gdy posiadacz jest przekonany o swoich uprawnieniach właściciela. A także gdy wie o tym, że nie jest właścicielem ale chce posiadać i posiada jakby nim był. By doszło do zasiedzenia dana osoba musi faktycznie korzystać z rzeczy z wyłączeniem innych osób co oznacza, że może pobierać pożytki i inne przychody z rzeczy oraz może nią swobodnie rozporządzać.

Przejawem samoistnego posiadania jest np. ogrodzenie nieruchomości gruntowej i korzystanie z niej, opłacanie podatków od nieruchomości.
Postępowanie o zasiedzenie jest jedyną możliwą drogą do stwierdzenia istnienia zasiedzenia. Celem stwierdzenia zasiedzenia jest uzyskanie przez posiadacza dowodu w postaci prawomocnego orzeczenia sądowego, stwierdzającego że dana osoba jest właścicielem nieruchomości. Orzeczenie sądu uwzględniające wniosek o zasiedzenie nieruchomości stanowi podstawę wpisu danej osoby jako właściciela do księgi wieczystej.

Służebność

Służebność to ograniczone prawo rzeczowe, które obciąża nieruchomość służebną w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości albo zaspokojenia określonych potrzeb osoby fizycznej. Sprawa o zasiedzenia może, ale nie musi być powiązana z kwestiami służebności.

Radca prawny Kielce – prowadzenie spraw o zasiedzenia i służebność

Dobry radca prawny (adwokat) powinien posiadać odpowiednią wiedzę oraz być doświadczonym w procesach o zasiedzenie. Najlepszy radca prawny (adwokat) od zasiedzenia powinien tak przeprowadzić postępowanie aby uwzględnić wszystkie roszczenia i ryzyka zawiązane z zasiedzeniem.