Zamówienia publiczne radca prawny Kielce

Zamówienia publiczne. Kancelaria wykonuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawo zamówień publicznych Kielce, m. in.: 

Dla zamawiającego, oferujemy w szczególności:

 • Przygotowywanie opinii prawnych dotyczących interpretacji przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • Pomoc pod względem formalno-prawnym w sporządzeniu ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji warunków zamówienia lub ocena ich zgodności z przepisami prawa.
 • Przygotowywanie regulaminów wewnętrznych udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł lub audyt takich dokumentów obowiązujących u zamawiającego
 • Wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, w tym analiza dotycząca wyboru trybu udzielenia zamówienia
 • Pomocnicze działania zakupowe – m.in. doradztwo dotyczące przeprowadzania lub planowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego/przygotowanie postępowania i przeprowadzenie go w imieniu i na rzecz zamawiającego
 • Bieżące, stałe lub doraźne doradztwo w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy to m.in. weryfikacji formalno-prawnej podmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń lub dokumentów, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu/ofert pod kątem zaistnienia podstaw do wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty.
 • Przygotowanie lub opiniowanie korespondencji kierowanej do wykonawców
 • Pomoc w przygotowaniu pism i zawiadomień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, dokumentacji do kontroli oraz opracowywanie wyjaśnień i odpowiedzi na wnioski pokontrolne
 • Sporządzanie zastrzeżeń od wyników kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
 • Reprezentowanie zamawiającego w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą 

Dla wykonawcy, oferujemy w szczególności:

 • Pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów, występujących podczas ubiegania się o zamówienie publiczne
 • W przygotowaniu oferty zgodnej ze specyfikacją warunków zamówienia oraz przepisami prawa
 • Pomoc w ocenie formalno-prawnej ofert konkurencyjnych
 • Prowadzenie lub pomoc w przygotowaniu pism do zamawiającego, w tym wyjaśnień treści oferty lub związanych z podejrzeniem rażąco niskiej ceny
 • Przeprowadzenie rzetelnej oceny, czy są podstawy do wnoszenia środków ochrony prawnej
 • Przygotowywanie informacji do zamawiającego o niezgodnej z ustawą – Prawo zamówień publicznych czynności lub zaniechaniu czynności (gdy nie przysługuje odwołanie)
 • Przygotowanie wniosków do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o przeprowadzenie kontroli postępowania przeprowadzonego przez zamawiającego
 • Przygotowanie propozycji treści odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
 • Reprezentowanie przed Krajową Izba Odwoławczą Kancelaria na indywidualne zlecenie sporządza regulaminy udzielania zamówień dla firm, które są zobowiązane stosować Prawo Zamówień Publicznych jak i dla firm, które pomimo braku obowiązku stosowania ustawy PZP, zamierzają wdrożyć procedurę udzielania zamówień w oparciu o wewnętrzny regulamin udzielania zamówień.

Przygotujemy dla Ciebie
darmową wycenę

504 909 493

698 146 104

kancelaria@kdcl.pl