Odszkodowania Kielce

Odszkodowania Kielce

Nasza kancelaria odszkodowawcza mająca siedzibę w Kielcach zajmuje się odzyskiwaniem odszkodowań – odszkodowania Kielce. Nasi prawnicy od odszkodowań w Kielcach świadczą następujący zakres usług:

 • o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny
 • odszkodowanie za wypadek w rolnictwie
 • o odszkodowanie za wypadek w pracy
 • odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby
 • o odszkodowanie za obrażenia ciała
 • odszkodowanie za błędy medyczne
 • o odszkodowanie za chorobę zawodową
 • odszkodowanie za zaniżoną szkodę na nieruchomości
 • o odszkodowanie za szkody majątkowe
 • odszkodowanie za wypadek na chodniku
 • odszkodowanie lotnicze, tj. za opóźniony lub odwołany lot
 • kapitalizacja renty odszkodowawczej
 • o podwyższanie renty wyrównawczej

Kancelaria egzekwuje należne roszczenia i dochodzi odszkodowania. Specjalizuje się obsłudze odszkodowań Kielce, a w szczególności wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, szkody osobowe, szkody majątkowe, błędy lekarskie,  dochodzenie świadczeń tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z tytułu cierpień fizycznych i psychicznych wskutek obrażeń doznanych w wyniku wypadku lub śmierci osoby najbliższej, zwrot kosztów leczenia szpitalnego i pozaszpitalnego, zwrot kosztów zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, wyrównanie utraconego dochodu, koszty opieki osób trzecich, zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich, zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem, tj. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania go do wykonywania nowego zawodu, jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizacja renty).

Odzyskiwanie odszkodowań Kielce

Usługi proponowane przez naszą kancelarię są świadczone kompleksowo, co oznacza, że klienci zostaną objęci fachową opieką na wszystkich etapach postępowania sądowego. A więc zarówno w fazie przedsądowej, sądowej, jak i późniejszej.

Odzyskiwanie odszkodowań w Kielcach należy zlecić naszej kancelarii odszkodowawczej w Kielcach. Zajmujemy się profesjonalnym doradztwem oraz prowadzeniem spraw poszkodowanych w sporach z ubezpieczycielami. 

Kancelaria odszkodowawcza Kielce

Nasza kancelaria odszkodowawcza w Kielcach na rynku usług prawnych funkcjonujemy już od kilkunastu lat. Zatrudniamy wykwalifikowany zespół prawników od odszkodowań Kielce specjalizujących się w uzyskiwaniu zadośćuczynienia i odszkodowania za obrażenia ciała i straty moralne.

Naszej wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu w dochodzeniu odszkodowań zaufało wielu klientów z całej Polski.

Usługi z zakresu prawa odszkodowawczego świadczymy na terenie całych Kielc i okolicy. Podchodzimy indywidualnie do każdego przedstawionego nam przypadku szczegółowo analizując każdą sprawę.

Odszkodowanie Kielce

Wieloletnie doświadczenie Kancelarii Radców Prawnych Delipacy & Cedro-Łosak i Wspólnicy (z siedzibą w Kielcach). Specjalistyczna wiedza zespołu a także nasze szerokie oraz wszechstronne zainteresowania zaowocowały tym, że klienci mogą liczyć na fachowe usługi. Dysponujemy rozległą wiedzą z prawa odszkodowawczego. Dlatego w sposób rzetelny poprowadzimy twoją sprawę o uzyskanie odszkodowania powypadkowego za za urazy psychiczne i fizyczne. 

Prawo odszkodowawcze Kielce

Dysponujemy dużym doświadczeniem dlatego rozważamy z Klientem czy wystąpienie na drogę sądową jest korzystne dla Klienta.

Odszkodowania Kielce po latach

Kancelaria do odszkodowań Kielce zajmuje się także zdarzeniami, gdy już upłynęło kilka lat od nich. Ze względu na okoliczności każdego przypadku, należy rozważyć czy roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie nie uległo przedawnieniu.

Odszkodowania Kielce wypadkowe

Kancelaria odszkodowawcza przeanalizuje możliwość i ocenę ryzyka wystąpienia na drogę sądową oraz zarekomenduje wystąpienie na drogę sądową , jeśli jest realne powodzenie na wygraną tak aby nie narażają klienta na przegraną i poniesienie kosztów sądowych.

Szkoda z oc sprawcy

Negocjujemy z ubezpieczycielami wypłacone odszkodowanie, tak aby jego wysokość była dostosowana to aktualnych stawek rynkowych. Jeśli polubowne rozwiązanie sporu okaże się niemożliwe, wstępujemy na drogę sądową. Przygotowujemy pisma procesowe, pomagamy w zgromadzeniu dokumentów medycznych. Analizujemy jaką wysokość należnego odszkodowania i zadośćuczynienie może dochodzić poszkodowany w wypadku.  W tym celu niezbędne jest wzięcie pod uwagę: stopnia doznanego uszczerbku na zdrowiu, wysokość kosztów leczenia i rehabilitacji, zakupu specjalistycznego sprzętu i leków, kosztów dojazdu do placówek medycznych, rokowania na poprawę zdrowia przy wypłacie skapitalizowanej renty, doznanego bólu i cierpienia psychicznego.

Kancelaria wykonuje kompleksową obsługę prawną w zakresie dochodzenia odszkodowania:

 1. w wypadkach samochodowych (w tym odszkodowanie za szkody w pojeździe)
 2. w wypadkach w gospodarstwie rolnym
 3. w wypadkach przy pracy

Wypadki samochodowe odszkodowania

Jeżeli uszkodzeniu, utracie lub zniszczeniu uległ Twój pojazd przysługuje Ci :

 • zwrot kosztów naprawy pojazdu
 • zwrot kosztów holowania
 • zwrot kosztów parkowania
 • w uzasadnionych przypadkach zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego

Jeżeli poszkodowany odniósł szkodę jako kierowca, pasażer,  pieszy, rowerzysta to przysługują mu następujące roszczenia

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych obrażeń ciała
 • zwrot kosztów leczenia szpitalnego i poza szpitalnego
 • zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń kompensujących kalectwo
 • koszty opieki osób trzecich
 • wyrównanie utraconego dochodu
 • zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania
 • zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich
 • w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów
 • w przypadku zwiększonych potrzeb renta wyrównawcza

W przypadku gdy poszkodowany poniósł w wyniku wypadku komunikacyjnego śmierć na miejscu lub w wyniku doznanych obrażeń, bliskim poszkodowanego przysługują następujące roszczenia

 • jednorazowe odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej dla każdego z uprawnionych np. współmałżonka, dzieci, rodziców
 • zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci osoby bliskiej dla każdego z uprawnionych 
 • zwrot kosztów związanych z pochówkiem i pogrzebem (m.in. zakupu trumny, wieńców, odzieży żałobnej, poczęstunku osób biorących udział w ceremonii pogrzebowej, wystawienia nagrobka)

Wypadki w gospodarstwie rolnym

Odszkodowanie w tym wypadku przysługuje, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Odszkodowanie  OC rolnika obejmuje także szkody powstałej w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych (np. kombajny rolnicze), będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego.

Rodzaje odszkodowań w związku z wypadkami w gospodarstwie rolnym to:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych obrażeń ciała
 • zwrot kosztów leczenia szpitalnego i poza szpitalnego
 • zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń kompensujących kalectwo
 • koszty opieki osób trzecich
 • wyrównanie utraconego dochodu
 • zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania
 • zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich
 • w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów
 • w przypadku zwiększonych potrzeb renta wyrównawcza

Odszkodowanie KRUS

Poszkodowany może domagać się odszkodowania od KRUS jeżeli doszło do wypadku przy pracy rolniczej. Za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

 1. na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym lub
 2. w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej, lub
 3. podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego, zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo w związku z wykonywaniem tych czynności, lub
 4. w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt 3, albo w drodze powrotnej.

Odszkodowanie od KRUS przysługuje rolnikowi, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej a także, członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

Odszkodowanie od KRUS nie przysługuje rolnikowi, który spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub będąc w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym działaniu, sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku.

Wypadki przy pracy

Podstawowy akt prawny regulujący zagadnienia związane z wypadkami w pracy (przy pracy) to Ustawa z dnia 30 października z 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2002 Nr 199 poz. 1673).

W rozumieniu ww. ustawy wypadek w pracy (zwany też wypadkiem przy pracy) to  nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Ww. ustawa ta nie dotyczy wypadków, do których doszło w tracie dojazdu pracownika do pracy i w czasie powrotu z pracy. W przypadku osób, które uległy wypadkowi podczas dojazdu do pracy obowiązują zasady Ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Z definicji wypadku w pracy, zawartej w ww. Ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wynika m.in., że zdarzenie to musi mieć charakter nagły, co w potocznym rozumieniu oznacza, że zdarzenie można uznać za wypadek w pracy, gdy wydarza się ono niespodziewanie (w sposób nieoczekiwany). Trudno więc za wypadek przy pracy uznać np. celowe samookaleczenie się.

Kolejnym istotnym warunkiem pozwalającym na zakwalifikowanie zdarzenia jako wypadku przy pracy jest jego zewnętrzna przyczyna. Oznacza to, że wypadek przy pracy musi mieć przyczynę leżącą poza organizmem poszkodowanego, wynikać z przyczyn od niego niezależnych. W praktyce oznacza to, że nie będzie więc wypadkiem przy pracy nagły wylew krwi do mózgu lub tzw. zawał serca, nawet gdy nastąpił on w czasie czynności związanych bezpośrednio z wykonywaniem pracy. Przyczyna bowiem tego zdarzenia nie miała charakteru zewnętrznego, lecz tkwiła w organizmie dotkniętego wylewem lub zawałem.

Jeżeli jednak zdarzenie zewnętrzne przyspieszyło lub pogorszyło istniejący już stan chorobowy, powodując finalnie wystąpienie negatywnego skutku, rezultat tego zdarzenia może być uznany wypadek przy pracy. Np. niespodziewane zdarzenie związane z awarią urządzenia czy sieci elektrycznej może spowodować dodatkowy stres u pracownika i doprowadzić do wystąpienia stanu chorobowego.

Ostatnim istotnym warunkiem uznania zdarzenia w zakładzie pracy za wypadek przy pracy, według przytoczonej wyżej definicji zawartej w Ustawie  o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jest bezpośredni związek tego zdarzenia z wykonywaną pracą. Oznacza to iż za wypadek przy pracy uznać możemy zdarzenie, które miało miejsce podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem zwykłych czynności albo poleceń osób, którym pracownik podlega z tytułu zatrudnienia. Z tego też względu za wypadek przy pracy trudno uznać np. poślizgnięcie się na korytarzu w drodze do stołówki pracowniczej czy potrącenie przez samochód na parkingu dla pracowników. Oczywiście tego rodzaju zdarzenia mogą zostać uznane np. za wypadki w drodze do pracy lub w czasie powrotu z pracy.

Z tytułu wypadków przy pracy (w pracy) przysługuje stosowne odszkodowanie z ZUS, zgodnie z przytoczoną już ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a z tytułu wypadków w drodze do pracy lub w czasie powrotu z pracy, zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Należy pamiętać, że w związku z wypadkiem przy pracy poza świadczeniem z ZUS można ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie od Pracodawcy lub jego Ubezpieczyciela:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych obrażeń ciała,
 • zwrot kosztów leczenia szpitalnego i poza szpitalnego,
 • zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń kompensujących kalectwo,
 • wyrównanie utraconego dochodu,
 • zwrot kosztów opieki przez osoby trzecie,
 • zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania,
 • zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich,
 • w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów,
 • w przypadku zwiększonych potrzeb renta wyrównawcza.

Jeżeli wskutek wypadku pracownik zmarł, to osoby wobec, których ma on zobowiązania alimentacyjne (np. mąż, żona czy dzieci) są ustawowo uprawnione do otrzymania alimentów w postaci renty od zobowiązanego, tj. pracodawcy lub jego ubezpieczyciela. Rentę taką, z tytułu wypadku przy pracy, oblicza się stosownie do dotychczasowych zdolności zarobkowych i sytuacji majątkowej zmarłego. Renta taka zgodnie z ustawą powinna być wypłacana przez cały czas trwania obowiązku alimentacyjnego aż do jego wygaśnięcia.

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktowany jest wypadek, któremu pracownik uległ:

 • w czasie podróży służbowej, w okolicznościach innych niż określone wyżej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas:

 • uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe,
 • wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie,
 • odbywania szkolenia lub stażu przez absolwenta pobierającego stypendium w okresie odbywania tego stażu lub szkolenia na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy,
 • wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych oraz przez inną osobę, traktowaną na równi z członkiem spółdzielni w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, pracy na rzecz tych spółdzielni,
 • wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 • współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 • wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi,
 • odbywania zastępczych form służby wojskowej,
 • nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przez słuchaczy pobierających stypendium,
 • wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Nie zapominajmy, że istnieją sytuacje, w których zdarzenie nie uznane za wypadek przy pracy może być uznane za wypadek w drodze do pracy lub z pracy. W takiej sytuacji przysługuje nam również odszkodowanie z ZUS (ale na podstawie innych przepisów prawa niż ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

Są też okoliczności, w których przy nie uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy, możemy domagać się odszkodowania od Pracodawcy na podstawie innych przepisów prawa niż ww. ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych czy ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przykładem może być np. złamanie nogi lub ręki w wyniku poślizgnięcia się na nieodśnieżonym parkingu dla pracowników, który Pracodawca, jako administrator terenu, powinien utrzymywać w stanie zapewniającym bezpieczeństwo jego użytkownikom. W przypadku takiego zdarzenia możemy domagać się odszkodowania bezpośrednio od Pracodawcy lub od firmy ubezpieczeniowej, która wystawiła Pracodawcy polisę OC, chroniącą od skutków tego rodzaju zdarzeń.

Przygotujemy dla Ciebie
darmową wycenę

504 909 493

698 146 104

kancelaria@kdcl.pl