Kancelaria Radców Prawnych Kielce - Delipacy & Cedro-Łosak

Odszkodowanie za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Autor: kancelaria@kdcl.pl

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prowadzi niejednokrotnie do zmiany przeznaczenia terenu i uniemożliwia wykorzystywanie terenu zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem lub użytkowanych w dotychczasowy sposób. 

Roszczeniami właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości do gminy to roszczenie o :

  • odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę,
  • wykupienia nieruchomości lub jej części,
  • żądanie od gminy nieruchomości zamiennej,

Jeżeli właściciel lub uytkownik nie skorzysta z w/w roszczeń, może żądać od gminy wypłaty różnicy między wartością nieruchomości przed uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego w przypadku, gdy sprzedaje nieruchomość, której wartość zmalała w związku z uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Roszczenia te można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące (art.37, ust. 3), tzn. od dnia wejścia w życie uchwały w sprawie MPZP. Po upływie tego czasu żądania są bezskuteczne.

Natomiast roszczenia z art. 36 ust. 1 i 2 u.p.z.p. zdaniem jednego z sądów powszechnych przedawniają się na zasadach ogólnych czyli co do zasady 10 letni termin przedawnienia a w niektórych przypadkach 3 letni termin przedawnienia. 

W razie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w sprawie planu miejscowego, w części lub w całości, odszkodowanie podlega zwrotowi odpowiednio na rzecz gminy.

W jakich sytuacjach możesz żądać od gminy odszkodowania?

Z takimi sytuacjami możemy mieć do czynienia na przykład wtedy, gdy:

– zmieni się dotychczasowe przeznaczenie działki, przykładowo z zabudowy wielorodzinnej na jednorodzinną, czy też z działki budowlanej na działkę nie mającą charakteru budowlanego

– zmieniony lub nowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje obok naszej nieruchomości trasę ruchu bądź autostradę, w związku z czym na części nieruchomości nie będzie można wznieść np. budynku.

Potrzebujesz porady prawnej?
Skontaktuj się z nami.