Kancelaria Radców Prawnych Kielce - Delipacy & Cedro-Łosak

Jak przerwać bieg zasiedzenia?

Autor: kancelaria@kdcl.pl

Jakie czynności przerywają bieg zasiedzenia?

Właściciele nieruchomości w przypadku ich zaniedbania i nieużytkowania przez wiele lat mogą zetknąć się z tym, że ich nieruchomość zajęła i posiada osoba obca. Co w takiej sytuacji zrobić, żeby nie doprowadzić do zasiedzenia nieruchomości przez nowego posiadacza tej nieruchomości?

Odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć w przepisach kodeksu cywilnego.

Co przerywa biega zasiedzenia?

Stosownie do art.  123 kodeksu cywilnego

§  1. Bieg przedawnienia przerywa się:

1)przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2)przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

3) 4  (uchylony).

§  2. (uchylony).

Jakie czynności mogą przerwać bieg zasiedzenia?

A więc wniesienie pozwu lub określonego wniosku  do sądu przez właściciela nieruchomości przerywa bieg zasiedzenia.

Do niedawna także wszczęcie mediacji przerywało bieg zasiedzenia. Jednak z dniem 30 czerwca 2022 r. stan prawny uległ zmianie i dlatego na chwilę obecną wszczęcie mediacji nie przerywa biegu zasiedzenia.

Jakie rodzaje powództw/wniosków powodują przerwanie biegu zasiedzenia? jako przykład można wymienić:

  • powództwo windykacyjne,
  • powództwo negatoryjne,
  • powództwo o ustalenie prawa własności, o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • wniosek o dział spadku,
  • wniosek o zniesienie współwłasności,

Co ważne takie powództwo/wniosek, aby przerwać bieg zasiedzenia nieruchomości powinien być wytoczony przeciwko posiadaczowi samoistnemu. Powództwo windykacyjne przerywa bieg terminu zasiedzenia, jeśli jest skierowane przeciwko osobie, na rzecz której biegnie zasiedzenie (art. 123 § 1 pkt 1 k.c. w zw. z art. 175 k.c.) Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2012 r., I CSK 590/11.

W niektórych przypadkach także niektóre czynności administracyjne w postępowaniu administracyjnym mogą przerywać bieg zasiedzenia.

Czynności nie przerywające biegu zasiedzenia nieruchomości.

Typowym przykładem jest wniosek o stwierdzenia nabycia spadku, który nie przerywa biegu zasiedzenia.

Kolejnym przykładem jest wytoczenie powództwa przez użytkownika wieczystego przeciwko posiadaczami samoistnemu.

Jako trzeci przykład można podać wniosek o stwierdzenia nabycia własności w trybie uwłaszczenia. Tak uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 maja 1992 r. III CZP 60/92 „Wszczęcie postępowania o stwierdzenie nabycia przez posiadacza samoistnego własności nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 27 poz. 250 z późn. zm.) nie przerywa biegu terminu zasiedzenia w stosunku do posiadacza tej nieruchomości, który nie brał udziału w postępowaniu.”

Rozbieżności wywołuje natomiast fakt czy roszczenie o naruszenie posiadania przerywa zasiedzenie. Tutaj stanowiska są rozbieżne.

Potrzebujesz porady prawnej?
Skontaktuj się z nami.