Kancelaria Radców Prawnych Kielce - Delipacy & Cedro-Łosak

Zasiedzenie udziału we współwłasności.

Autor: kancelaria@kdcl.pl

Zasiedzenie udziału we współwłasności należy do najtrudniejszych spraw o zasiedzenie nieruchomości. Wiąże się to z orzecznictwem sądowym, które chronią prawo własności współwłaścicieli nieruchomości, nawet gdy nie są zainteresowani nieruchomością i nie korzystają z niej.

W przeważającej większości dominuje stanowisko Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 2009 r. II CSK 405/2008, zgodnie z którym „O posiadaniu samoistnym współwłaściciela nieruchomości zamieszkującego w znajdującym się na niej budynku w zakresie udziałów we współwłasności innych współwłaścicieli nie przesądza sam fakt samodzielnego wykonywania uprawnień, ponoszenie ciężarów związanych z korzystaniem z nieruchomości a nawet pokrycie przez niego kosztów remontu lub modernizacji budynku (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2004 r. II CK 29-03, nie publ.).

W tezie w/w czytamy „W przypadku, gdy zbiegają się dwa domniemania – zgodności z prawem (art. 241 k.c.) i posiadania samoistnego (art. 336 k.c.) współwłaściciel żądający stwierdzenia zasiedzenia idealnego udziału innego współwłaściciela powinien udowodnić, że zmienił (rozszerzył) zakres swego samoistnego posiadania i uzewnętrznił tę zmianę wobec współwłaściciela. Nie inaczej należy oceniać zastosowanie art. 339 k.c., kiedy przedmiotem współwłasności jest nieruchomość, której właściwości i przeznaczenie nie pozwalają na wspólne lub rozdzielne władanie przez wszystkich współwłaścicieli.”

Prezentowane jest też stanowisko, że domniemanie posiadania nie ma zastosowania w przypadku zasiadywania udziału biernych współwłaścicieli.

Zamanifestowanie woli posiadania samoistnego udziałów

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r.III CSK 179/14 „Jeżeli władanie nieruchomością wynika ze stosunku współwłasności, warunkiem zasiedzenia udziału współwłaściciela przez innego współwłaściciela jest zmiana (rozszerzenie) zakresu posiadania ponad posiadanie wynikające ze współwłasności (art. 206 k.c.) oraz uzewnętrznienie tego w stosunku do otoczenia i współwłaściciela, którego udział jest objęty zasiedzeniem.”

W innym postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2010 r.III CSK 300/09 wskazano, że 1. Niepodzielność prawa wyraża się w tym, że każdy ze współwłaścicieli ma prawo do całej rzeczy. Posiadanie rzeczy przez współwłaściciela jest zatem posiadaniem właścicielskim i samoistnym, stanowi bowiem realizację jego niepodzielnego prawa do rzeczy. 2. Niewykonywanie prawa posiadania przez innych współwłaścicieli nie uprawnia do wniosku, że współwłaściciel posiadający przejmuje rzecz w samoistne posiadanie w zakresie ich uprawnień. Posiadanie właścicielskie całej rzeczy przez współwłaściciela wyłącznie dla siebie i z wolą odsunięcia od realizacji praw do tej rzeczy innych współwłaścicieli jest możliwe, jednak wymaga, żeby współwłaściciel żądający stwierdzenia zasiedzenia idealnego udziału innego współwłaściciela udowodnił, że zmienił (rozszerzył) zakres swego samoistnego posiadania ponad realizację uprawnienia z art. 206 k.c. i uzewnętrznił tę zmianę wobec współwłaścicieli. Zastosowanie w takim wypadku domniemania z art. 339 k.c. wymaga wykazania przez współwłaściciela, że posiada rzecz ponad swoje prawo wynikające ze współwłasności.

radca prawny Mariusz Delipacy

Potrzebujesz porady prawnej?
Skontaktuj się z nami.