Prawo zamówień publicznych

Kancelaria wykonuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawo zamówień publicznych Kielce, m. in.: 

 • W trakcie obsługi zamawiającego Kancelaria zapewnia:

  • kompleksowa pomoc w przygotowaniu postępowania;
  • pomoc przy sporządzaniu ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  • sporządzanie wszelkiej korespondencji kierowanej do wykonawców;
  • uczestniczenie w charakterze eksperta w pracach komisji przetargowej, w tym także udział w negocjacjach, prowadzenie negocjacji w zakresie zagadnień formalno-prawnych, w przypadku udzielenia zamówienia w trybach negocjacyjnych;
  • pomoc przy badaniu i ocenie ofert;
  • sporządzanie rozstrzygnięć protestów;
  • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień 
   Publicznych oraz przed sądami powszechnymi.

  Natomiast obsługa oferenta obejmuje:

  • analizę dokumentacji udostępnionej przez zamawiającego;
  • weryfikację oferty pod względem jej zgodności z prawem zamówień publicznych i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  • sporządzanie protestów i odwołań;
  • sporządzanie wszelkich pism dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  • reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz przed sądami powszechnymi.

  Wszystkie dokumenty weryfikujemy z punktu widzenia zgodności z przepisami, orzecznictwem zespołu arbitrów i poglądami UZP oraz doktryny, tak by zminimalizować ryzyko ich zaskarżenia lub kontroli ze strony UZP.

  W zakresie usług świadczonych przez naszą Kancelarię w zakresie prawa zamówień publicznych znajdują się zatem m.in.:

  • Protesty
  • Odwołania i postępowanie przez UZP
  • Postępowanie przez Sądem Okręgowym
  • Weryfikacja ofert i wniosków
  • Analiza SIWZ i ogłoszeń
  • Zamówienia z wolnej ręki

  Kancelaria na indywidualne zlecenie sporządza regulaminy udzielania zamówień dla firm, które są zobowiązane stosować Prawo Zamówień Publicznych jak i dla firm, które pomimo braku obowiązku stosowania ustawy PZP, zamierzają wdrożyć procedurę udzielania zamówień w oparciu o wewnętrzny regulamin udzielania zamówień.