ARTYKUŁY

Darmowa pomoc prawna w Kielcach

Punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osoby fizyczne ściśle określone w ustawie mogą uzyskać nieodpłatne (darmowe) porady prawne, a tym samym pomoc prawną. Temu służą punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w Kielcach, a także innych miastach.

Nasza Kancelaria w 2018 roku będzie udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Kielce.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4)sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Więcej...

ROZWÓD -jakie przesłanki należy spełnić aby Sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód ?

portrait 119851 640ROZWÓD -jakie przesłanki należy spełnić aby Sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód ?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 56 wskazuje, że koniecznym i zarazem podstawowym warunkiem dopuszczalności orzekania o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego pomiędzy małżonkami.

Zgoda małżonków na rozwód bez ziszczenia się powyższej przesłanki nie stanowi podstawy orzekania o rozwodzie przez Sąd. Również okoliczności takie jak zdrada, przemoc, alkoholizm, hazard, narkomania i wiele innych, w sytuacji gdy nie wystąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego nie mogą stanowić gwarancji orzeczenia rozwodu. Sąd ma obowiązek zbadania czy te elementy wystąpiły.

A co to jest ten trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego?

Rozkład pożycia zostaje uznany za zupełny, jeśli uległy zerwaniu wszelkie więzy między małżonkami: duchowe, fizyczne i gospodarcze. Najbardziej oczywista jest sytuacja, gdy jeden z małżonków wyprowadził się i rozpoczął nowe życie.

Oczywiście przesłanka te będzie spełniona również przy wspólnym zamieszkiwaniu małżonków – istnieją bowiem sytuacje, że małżonkowie nie mają możliwości wyprowadzenia się. W tej kwestii stanowisko orzecznicze jest ugruntowane, stwierdza się bowiem, że taka okoliczność jest jedynie wynikiem sytuacji ekonomicznej małżonków.

Badanie trwałości rozkładu polega na ocenie przez Sąd, czy zgodnie z doświadczeniem życiowym można rozsądnie oczekiwać, iż małżonkowie podejmą wspólne pożycie. Z reguły wymagane jest, by rozkład trwał od dłuższego czasu. Znaleźć można orzeczenia sądów o minimalnym okresie związanym z ustaniem pożycia określany jako minimum 6 miesięcy.

Więcej...

Przyczynienie się poszkodowanego do szkody

percent 226319 1280 768x768

Przyczynienie się poszkodowanego do szkody.

Przyczynienie się poszkodowanego do szkody. Zadośćuczynienie i odszkodowanie oraz przyznana renta może być obniżona w przypadku przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody bądź powiększenia przez niego jej rozmiarów. Przyczynienie poszkodowanego potocznie można nazwać nieodpowiednim działaniem lub zaniechaniem się samego poszkodowanego. Gdy związek pomiędzy tym działaniem lub zaniechaniem poszkodowanego a powstałą szkodą jest taki, że gdyby nie określone zachowanie się lub zaniechanie poszkodowanego, bądź w ogóle nie doznałby on szkody, bądź też wystąpiłaby ona w mniejszym rozmiarze. Instytucję przyczynienia reguluje art. 362 k.c. Stosowanie do tego przepisu:

„Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Orzecznictwo jako praktyczne przykłady przyczynienia wymienia np. : – spożywanie wraz z kierowcą alkoholu, decydowanie się na jazdę samochodem z kierowcą będącym w stanie po spożyciu alkoholu, nagłe i niespodziewane wtargnięcie pod koła, czy też brak zapięcia pasów przy założeniu, że okoliczności te miały wpływ negatywny na rozmiar doznanych przez poszkodowanych obrażeń.

Więcej...

Termin wypłaty odszkodowania z OC sprawcy. Czy są jakikolwiek sankcje za niedochowanie terminu?

zdjecieTermin wypłaty odszkodowania z OC sprawcy. Czy są jakikolwiek sankcje za niedochowanie terminu?

Termin wypłaty odszkodowania z OC. Co do zasady ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

Od wspomnianej wyżej zasady są wyjątki:

Więcej...

Przedawnienie odszkodowania z oc sprawcy. W jakim terminie można dochodzić odszkodowania z OC sprawcy wypadku.

Przedawnienie odszkodowania z oc sprawcy. W jakim terminie można dochodzić odszkodowania z OC sprawcy wypadku.

calendar 152139 1280 275x300

Przedawnienie odszkodowania z oc sprawy. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie ulega przedawnieniu się z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia, w każdym razie zaś z upływem 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Jeżeli zdarzenie wynika z przestępstwa, roszczenie ulega przedawnieniu z upływem 20 lat od dnia jego popełnienia, bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jeżeli nastąpiło wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia, a przedawnienie roszczeń osoby małoletniej nie może się skończyć wcześniej niż z upływem 2 lat od uzyskania przez nią pełnoletności.

Przerwanie biegu przedawnienia

Jednak są sytuację w których terminy przedawnienia biegną od nowa (z uwzględnieniem przypadku z art. 124 § 2 k.c.). I  tak stosownie do ogólnych zasad prawa cywilnego, bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Również przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje, oraz przez wszczęcie mediacji.

Więcej...

Stosowanie części zamiennych zamiast oryginalnych przez ubezpieczyciela

oldtimer 674782 1280 768x512 1Stosowanie części zamiennych zamiast oryginalnych przez ubezpieczyciela

Stosowanie części zamiennych zamiast oryginalnych przez ubezpieczyciela. Częstą stosowaną praktyką firm ubezpieczeniowych jest zaniżanie kosztów naprawy pojazdu, który polega m. in. na wyliczaniu kosztów naprawy z zastosowaniem tzw. części alternatywnych, czyli części nieoryginalnych, a także stosowania przez ubezpieczalnię potrąceń amortyzacyjnych części.

Takie stosowanie cen części alternatywnych – czyli zamienników, czy też potrąceń amortyzacyjnych nie jest zgodne z przepisami prawa. Zgodnie bowiem z zasadą pełnej kompensacji (naprawienia) wyrządzonej szkody, która jest określona w art. 363 § 1 kodeksu cywilnego: naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej”.

Więcej...

Uznanie za niegodnego dziedziczenia. Kiedy spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego dziedziczenia?

cemetery 2454239 640Uznanie za niegodnego dziedziczenia. Kiedy spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego  dziedziczenia?

Oto wszystkie przypadki kodeksowe, gdy może być spadkobierca uznanie za niegodnego dziedziczenia:

  1. jeżeli dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy,
  2. jeżeli podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności,
  3. jeżeli umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego

Za niegodnego może być uznany zarówno spadkobierca ustawowy jak i testamentowy. Za niegodnego może być uznany także zapisobiorca (osobą na rzecz której w testamencie został dokonany zapis). Uznanie za niegodnego następuje poprzez orzeczenie sądu. Takie uznanie za niegodnego nie może nastąpić w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Nie jest też możliwe uznanie za niegodnego z innych przyczyn niż wymienione wyżej, chociażby postępowanie spadkobiercy było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Więcej...

Dziedziczenie a rozwód

family law 329569 640Dziedziczenie a rozwód. Czy małżonek po rozwodzie dochodzi do dziedziczenia?

Dziedziczenie a rozwód. Zasadą w prawie polskim jest, że po rozwodzie nie dziedziczymy po małżonku. Ta zasada dotyczy też separacji.

Także co ważne takiemu byłemu małżonkowi (zarówno w przypadku rozwodu jak i separacji) nie przysługuje prawo do zachowku. Chociaż może być od tego wyjątek w przypadku dokonania darowizny na rzecz drugiego małżonka.

Czyli, gdy umiera były małżonek, to ze spadku nic się nie należy drugiemu małżonkowi.

Więcej...

Komu nie przysługuje zachowek?

law 447487 640

Komu nie przysługuje zachowek?

Komu nie przysługuje zachowek? Jak to zostało określone we wpisie http://spadki-kielce.pl/kiedy-przysluguje-zachowek

Zachowek  jest to roszczenie pieniężne o określoną część majątku spadkowego jeśli spadkodawcy ustawowi nie otrzymali tego majątku. Zgodnie z przepisem kodeksu cywilnego zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy.

Natomiast komu nie przysługuje zachowek?

Roszczenie o zachowek nie przysługuje:

Więcej...

Kiedy przysługuje zachowek?

Fotolia 72486815 SKiedy przysługuje zachowek?

Kiedy przysługuje zachowek? Zachowek można scharakteryzować jako roszczenie pieniężne o określoną część majątku spadkowego jeśli spadkodawcy ustawowi nie otrzymali tego majątku. Zgodnie z przepisem kodeksu cywilnego zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy.

Poniżej przedstawię typowe sytuację, kiedy przysługuje zachowek uprawnionemu.

 

Więcej...